Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΤΟΡΑ PETE PETERS ΤΩΝ ΗΠΑΚαι όμως έχει εκδοθεί τέτοιο βιβλίο στην Αμερική: 'The Bible: Handbook for Survivalists, Racists, Tax Protestors, Militants and Right-Wing Extremists. Συγγραφέας του ο Πάστορας Pete Peters της ανεξάρτητης 'Εκκλησία του Χριστού' με έδρα το LaPorte στο Κολοράντο. Η θεωρία του Peters ήταν η εξής: Οι Ευρωπαίοι αποτελούν τις 12 χαμένες φυλές του Ισραήλ, όπου Ισραήλ είναι ο λαός του Θεού και όχι το κράτος του Ισραήλ με το οποίο οι Εβραίοι καρπώνονται τον τίτλο του 'περιούσιου λαού' του Θεού, ενώ οι Εβραίοι είναι σατανικοί απατεώνες που εξαπατούν την ανθρωπότητα.


Η θέση του Peters και της Εκκλησίας του βασίζεται σε εδάφια της Αποκάλυψης, συγκεκριμένα στο 2:9 ('Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά') και 3:9 ('Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα'). Επίσης βάσει αυτής της θεώρησης, οι Εβραίοι είναι απόγονοι του Ησαύ ή Εδώμ που ήταν ο πρώτος από τους δύο δίδυμους γιους του Ισαάκ και της Ρεβέκκας και πρόγονος στη συνέχεια των Εδωμιτών. Το όνομά του,'Ησαύ' σημαίνει τριχωτός ενώ 'Εδώμ' σημαίνει 'κόκκινος' και τού απεδόθη καθώς πούλησε τα πρωτοτόκιά του για ένα 'κοκκινωπό φαγητό' (από του πυρρού εψήματος) και επειδή όταν γεννήθηκε ήταν πολύ κόκκινος. Τα εδάφη στα οποία κατοίκησαν οι απόγονοί του αποτελούνταν κυρίως από κοκκινόχωμα. Αδελφός του Ησαύ ήταν ο Ιακώβ (Ισραήλ). Το Ταλμούδ αναφέρει ότι ο Ησαύ εκδικήθηκε τον Ισραήλ (δηλαδή τον Οίκο του Ιακώβ) επειδή εκ της Ιδουμαίας καταγόταν ο Ηρώδης και ο Οίκος αυτού (Βασιλική Δυναστεία του Ηρώδη) ο καταστροφέας του Ισραήλ. Η Εκκλησία του Peters θεωρεί πως η βάπτιση είναι απαραίτητη για τη Σωτηρία. Ο Peters υποστήριξε πως οι Εβραίοι ήταν απόβλητοι στη διάρκεια της ιστορίας. Ότι έχουν εκδιωχθεί 34 φορές από χώρες στις οποίες παρασιτούσαν και ότι τα εκατομμύρια των Εβραίων αντιστοιχούν σε εκατομμύρια Αντιχρίστους. Ο Peters απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 2011 από φυσικά αίτια. Ο Peters εξέδιδε το ενημερωτικό δελτίο 'The Dragon Slayer' σε μηναία βάση.

Τεύχη του μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: http://www.sfaw.org/newsletters.html

Οπτικοακουστικό υλικό στο Youtube βρίσκεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=I8wOLSIDRyo