Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

'Η Φυλετική καταγωγή των 'Εβραίων', όχι Ισραηλίτες, αλλά απόγονοι των Χαζάρων, των Εδομιτών, των Χαναανιτών, του Κάιν, και τελικώς του Σατανά


'Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά' (Αποκάλυψη του Ιωάννη, 2:9).

'Οι Εβραίοι άρχισαν να αυτοαποκαλούνται Εβραίοι και Ισραηλίτες το 1860' ( Encyclopedia Judaica 1971 Vol 10:23).


'Για να κυριολεκτήσουμε, είναι εσφαλμένο να αποκαλέσετε έναν αρχαίο Ισραηλίτη, Εβραίο, ή να αποκαλέσετε ένα σύγχρονο Εβραίο, Ισραηλίτη ή Εβραίο' (Jewish Almanac, p. 3, 1980).'Ο Εδώμ βρίσκεται στον μοντέρνο Εβραϊσμό' ('The Jewish Encyclopedia', Τόμος 5, σελ.41, 1925).
* Εδώμ είναι το άλλο όνομα για τον Ησαύ, τον δίδυμο αδελφό του Ιακώβ/Ισραήλ.'τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς δώματα ἐρήμου;' (=τον δε Ησαύ εμίσησα και επήρα την απόφασιν να καταστροφή η χώρα του και η κληρονομία του αυτή να γίνη κατοικία των αγρίων ζώων της ερήμου), 'διότι ἐρεῖ ἡ Ἰδουμαία· κατέστραπται, καὶ ἐπιστρέψωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τὰς ἐρήμους. τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· αὐτοὶ οἰκοδομήσουσι, καὶ ἐγὼ καταστρέψω· καὶ ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὅρια ἀνομίας καὶ λαὸς ἐφ᾿ ὃν παρατέτακται Κύριος ἕως αἰῶνος' (=Και αν τυχόν είπουν οι Ιδουμαίοι, οι απόγονοι του Ησαύ, κατεστράφη βέβαια η χώρα μας, ημείς όμως θα επιστρέψωμεν και θα ανοικοδομήσωμεν τας ερημωθείσας περιοχάς. Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ λέγει τα εξής· αυτοί θα οικοδομήσουν και εγώ θα καταστρέψω. Η χώρα των δια τας αμαρτίας αυτών θα ονομασθή περιοχή ανομίας, ο δε λαός της θα είναι εκείνος, εναντίον του οποίου αντιτάσσεται δια παντός ο Κυριος' (Παλαιά Διαθήκη, Μαλαχίας, 1:3-4).Ο Ιησούς Χριστός ομιλών στους Εβραίους Φαρισσαίους:


'ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ' (=Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεσθε και θέλετε να εκτελήτε τας πονηράς επιθυμίας του πατρός σας. Εκείνος από την αρχήν της δημιουργίας του ανθρώπου ήτο ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν έχει σταθή ούτε και στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία δια την αλήθειαν. Οταν λέγη το ψεύδος, το ανασύρει και το λέγει από τον ευατόν του, διότι είναι ψεύτης, και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους' (Κατά Ιωάννην, 8:44).


'ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;' (=Φίδια, οχιές, πώς είναι δυνατόν να αποφύγετε την δικαίαν και τρομεράν καταδίκην της γέεννης;' (Κατά Ματθαίον, 23:33).


* Η λέξη που έχει αποδοθεί ως 'γέννηση' στην αγγλική προέρχεται από την ελληνική λέξη 'γέννημα' που κυριολεκτικά σημαίνει 'γόνος' ή απόγονος'.Η ιδέα ότι οι Εβραίοι του σήμερα είναι απόγονοι των αρχαίων Ισραηλιτών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απάτες όλων των εποχών, όπως επίσης και σε ό,τι αφορά το 'Ολοκαύτωμα', και τις ιδέες ότι ο Ιουδαϊσμός αποτελεί το λίκνο του Χριστιανισμού, και ότι οι Εβραίοι τρέφουν φιλικά αισθήματα ή αισθάνονται αδελφοσύνη για τους Χριστιανούς. Η αληθινή καταγωγή των αυτοαποκαλούμενων Εβραίων είναι μείζονος σημασίας για τους αναζητητές της αλήθειας που επιθυμούν να κατανοήσουν τα παγκόσμια γεγονότα και ειδικότερα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στον Δυτικό/Χριστιανικό κόσμο. Η αλήθεια επ' αυτού είναι μία και καμία άλλη: ότι οι Εβραίοι είναι πλαστογράφοι, απατεώνες που έχουν μεταμφιεστεί στον 'εκλεκτό λαό του Θεού'. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποτελούν ιδιότητες των μοντέρνων Εβραίων, καθώς είναι οι σφοδρότεροι εχθροί του Θεού και εκείνοι που πάση θυσία (ποτέ δική τους, αλλά όλων των υπολοίπων επ' ωφελεία τους) επιδιώκουν να γκρεμίσουν την εικόνα του Θεού και τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχουν πετύχει σε απροσμέτρητα μεγάλο βαθμό να καταστρέψουν και να αλώσουν εκ των έσω τον Δυτικό/Χριστιανικό πολιτισμό. Είναι παραδεκτό από τους 'σοφούς' των Εβραίων ότι κατάγονται από μία αρχαία φυλή που είναι γνωστή ως Ιδουμαίοι ή Εδωμίτες. Επίσης είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι σε ποσοστό της τάξης 90-95%, οι μοντέρνοι Εβραίοι κατάγονται από μία φυλή που αναφέρεται από τον Εβραίο της Ουγγαρίας Άρθουρ Κέσλερ στο περίφημο έργο του 'Η 13η Φυλή', με την ονομασία Χάζαροι, οι οποίοι ασπάστηκαν τον Ιουδαϊσμό στους 8ος και 9ος αιώνες μ.Χ., και οι οποίοι τοποθετούνται ιστορικά στην περιοχή της νότιας Ρωσίας του σήμερα, γύρω από την Κασπία Θάλασσα. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι αυτοί οι Χάζαροι κατάγονται από τους Ιδουμαίους ή Εδωμίτες: 'Κανείς δεν δύναται να αρνηθεί ότι οι Εβραίοι αποτελούν τον πλέον μοναδικό και ασυνήθιστο λαό. Αυτή η μοναδικότητα υφίσταται εξαιτίας της καταγωγής τους από τους Εδωμίτες. Δεν μπορείτε να είσαστε Άγγλοι Εβραίοι. Είμαστε μία φυλή, και μονάχα ως μία φυλή μπορούμε να διαιωνιστούμε. Η ψυχοσύνθεσή μας είναι αυτή του Εδωμίτη και διαφέρει από αυτήν του τυπικού Άγγλου. Αρκετά με τις υπεκφυγές! Ας το λέμε ανοιχτά ότι είμαστε Διεθνείς Εβραίοι' (Μανιφέστο της 'Παγκόσμιας Εβραϊκής Ομοσπονδίας', 1η Ιανουαρίου, 1935, διά στόματος Gerald Soman).Ο Hasdai ibn Shaprut που ήταν το αντίστοιχο του σημερινού υπουργού των εξωτερικών για τον Abd-al-Rahman, τον Σουλτάνο της Κόρντοβα, στην επιστολή του προς τον Βασιλιά Ζοζέφ των Χαζάρων (το 600 μ.Χ. περίπου)...αναφέρεται στην παράδοση σύμφωνα με την οποία οι Χάζαροι κάποτε κατοικούσαν κοντά στα όρη Σηείρ (Σηείρ δεν είναι άλλο από την γη του Ησαύ-Εδώμ-'κατῴκησε δὲ Ἡσαῦ ἐν τῷ ὄρει Σηεὶρ (Ἡσαῦ αὐτός ἐστιν Ἐδώμ), (=Κατώκησεν ο Ησαύ στο όρος Σηείρ, ο δε Ησαύ είναι αυτός, που ονομάζεται και Εδώμ), (Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις, 36:8). [*Ο Σηείρ ήταν ο γενάρχης των Χορραίων, που κατοίκησαν στην Εδώμ. Έδωσε το όνομά του στην περιοχή και στα βουνά της Ιδουμαίας (Γένεσις 36:13, Παραλειπομένων Α' 1,37). Το όνομα Σηείρ προέρχεται από μια ρίζα που σημαίνει 'ξεπροβάλλω αιχμηρά', και πιθανώς αναφέρεται σε δεντροσκέπαστους λόφους, ή πιθανώς σημαίνει 'Ανατριχιάζω από Φρίκη (Φρίττω)']. Σηείρ ήταν μία ορεινή περιοχή ανάμεσα στη Νεκρά Θάλασσα και τον Κόλπο της Άκαμπα και ήταν επίσης γνωστή ως η 'γη της Εδώμ': 'καὶ Δησὼν καὶ Ἀσὰρ καὶ Ῥισών· οὗτοι ἡγεμόνες τοῦ Χοῤῥαίου τοῦ υἱοῦ Σηεὶρ ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ' (=ο Δησών, ο Ασάρ και ο Ρισών. Αυτοί είναι φύλαρχοι του Χορραίου, υιού του Σηείρ εις την χώραν της Εδώμ', (Γένεσις, 36:21). Η οροσειρά Σηείρ ήταν η εστία των Εδωμιτών για περίπου μία χιλιετία (Οι Εδωμίτες έφτασαν στην Εδώμ ή την Σηείρ στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 13ου αιώνες π.Χ., Encyclopedia Judaica, Τόμος 6, σελ. 372). Επιπλέον πληροφορίες λαμβάνουμε και από άλλες εβραϊκές πηγές ότι οι Χάζαροι κατοικούσαν πλησίον της οροσειράς Σηείρ, ώστε κατάγονται απευθείας από τους Εδωμίτες. Ωστόσο, αυτό που χρήζει εξήγησης είναι το πώς έφτασαν οι Εδωμίτες στην Χαζαρία! Υπάρχουν αποδείξεις ότι κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., ορισμένοι Εδωμίτες εγκατέλειψαν την οροσειρά Σηείρ και μετανάστευσαν προς βορρά. Το αναφέρει ο Ιεζεκιήλ αναφορικά με το όραμα της μελλοντικής αποκατάστασης του Ισραήλ: 'διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· εἰ μὴν ἐν πυρὶ θυμοῦ μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη καὶ ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωκαν τὴν γῆν μου ἑαυτοῖς εἰς κατάσχεσιν μετ᾿ εὐφροσύνης ἀτιμάσαντες ψυχὰς τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ' (=δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· επάνω εις την φλόγα του δικαίου θυμού μου ωμίλησα εναντίον των άλλων εθνών και εναντίον της Ιδουμαίας όλης, διότι επέδραμαν να καταλάβουν δια τον εαυτόν των την χώραν μου, να την κάμουν ιδιοκτησίαν των, και με μοχθηράν δε χαράν εξηυτέλιζαν ανθρώπους, εξηφάνιζαν τα πάντα εις την αγρίαν λεηλασίαν των·'), (Ιεζεκιήλ, 36:5). Το εδάφιο αναφέρεται στην μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, το 586 π.Χ., οπόταν οι Εδωμίτες άρχισαν να μετακινούνται προς τον βορρά. ('The New Westminster Dictionary of the Bible, υπό Henry S. Gehman, εκδ. 'The Westminster Press', Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, 1970, σελ. 418, 'The Jewish Encyclopedia', Τόμος 4, σελ. 3, 1905).Ποιοί είναι τελικά αυτοί οι Εδωμίτες; 'Εδώμ' είναι όπως προαναφέρθηκε το άλλο όνομα για τον Ησαύ, τον δίδυμο αδελφό του βιβλικού πατριάρχη Ιακώβ ή Ισραήλ, ο οποίος είναι ο γεννήτορας των 12 φυλών του Ισραήλ. Ο Ησαύ απέρριψε τον Θεό, πωλώντας την πρωτοτοκία στον αδελφό του Ιακώβ, και αψηφώντας το Θεό και την οικογένειά του από επιγαμίες με γυναίκες από τους Χαναανίτες. Ο Ησαύ μισούσε το Θεό και τον αδελφό του Ιακώβ, και ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Ιακώβ και τους απογόνους του, τους Ισραηλίτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην ιστορία που έχει περάσει από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα, οι απόγονοι του Ησαύ/Εδώμ έχουν εξαπολύσει πόλεμο εναντίον των αληθινών απογόνων των Ισραηλιτών (με άλλα λόγια εναντίον των Λευκών Χριστιανών της Ευρώπης) και έχουν συστηματικά υποσκέψει τα θεμέλια του Δυτικού/Χριστιανικού πολιτισμού. Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι οι Εβραίοι είναι βιολογικοί απόγονοι του Σατανά, οι Χριστιανοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι η Βίβλος καταγράφει κάτι τέτοιο και δεν αποτελεί αυθαίρετο ισχυρισμό. Στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου Γένεσις, εδάφια 1-7 αναφέρεται ότι στους αρχαίους χρόνους πριν τον κατακλυσμό του Νώε, οι 'Υιοί του Θεού' (πιστεύεται ότι αναφέρεται σε έκπτωτους αγγέλους) προ-δημιουργήθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων να παράγουν μία φυλή των 'Νεφελίμ' (μερικές φορές μεταφράζεται ως 'γίγαντες'), οι οποίοι ήταν 'ήρωες των παλαιών, φημισμένων ανδρών'. Η Βίβλος καταγράφει λεπτομέρειες για τους απογόνους των 'Νεφελίμ', μεταξύ των οποίων είναι ο Αμαληκίτης, ο Γολιάθ και ο Βασιλιάς της Βασάν (ο οποίος αναφέρεται στο Δευτερονόμιον, 3:11 ως έχων μία κλίνη 9 πήχες μακρύ και 4 πήχες πλάτος, ή 1/2-13 πόδια σε μάκρος και 6 πόδια σε πλάτος). Αυτή η υβριδική φυλή των Νεφελίμ πιστεύεται ότι είναι οι 'γίγαντες' που αποτελούν πηγή για τους μύθους σε πολλούς πολιτισμούς.

Μεγάλη σημασία έχει να κατανοήσουμε, όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό, τι συνέβη στον Κήπο της Εδέμ, καθώς ό,τι γνωρίζει η ανθρωπότητα έως σήμερα είναι συγκεχυμένο και εν πολλοίς τελεί εν κρυπτώ. Το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, ενδεχομένως να μην προήλθε από το ότι 'κόπηκε και εφαγώθη το μήλο από το δέντρο'. Περισσότερο μοιάζει με μία σεξουαλική, όπως θα το λέγαμε σήμερα, αποπλάνηση, αν υποθέσουμε πως ως πρωτόπλαστοι ήταν αμόλυντοι, της Εύα, από το Σοφό Ερπετό (τον Σατανά). Ίσως με αυτό τον τρόπο να μπορεί να δοθεί μία επαρκής εξήγηση γιατί ο Αδάμ και η Εύα αντελήφθησαν την γύμνια τους, το μυστήριο του ανθρώπου όπως θα έλεγε και ο Κίρκεγκορ, κατόπιν της αμαρτίας, και η Εύα τιμωρήθηκε με τον πόνο στην γέννηση των τέκνων της. Συνεπεία του αμαρτήματος, ο Κάιν συνελήφθη. Άξιοπερίεργο είναι ότι ο Κάιν δεν συγκαταλέγεται στους απογόνους του Αδάμ σε οποιοδήποτε γενεαλογικό δέντρο στην Βίβλο. Για ποιό λόγο να συμβαίνει αυτό; H εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι η εξής. Επειδή δεν ήταν υιός του Αδάμ. Ο Κάιν ήταν κυριολεκτικά γέννημα του Σατανά. Και σε αυτό το στοιχείο βασίζεται η ανωτέρω θεωρία περί της αποπλάνησης της Εύα.


'εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;' (=Εάν σας είπα διδασκαλίας θείας, αι οποίαι σχετίζονται με όσα συμβαίνουν εις την γην και είναι επομένως εύκολον να τας εννοήσετε και όμως δεν τας πιστεύετε, πως, εάν σας είπω υψηλάς αληθείας, που αναφέρονται στον επουράνιον κόσμον, θα τας παραδεχθήτε και θα τας πιστέψετε;), (Κατά Ιωάννην, 3:12).