Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Αλληλεγγύη στους κατοίκους της ΜάνδραςΕικόνες πλήρους καταστροφής βδομάδες μετα την καταστροφική πλημμύρα στην Μάνδρα Αττικής, συναγωνιστές βρέθηκαν εκεί και πραγματικά αυτό που είδαμε ξεπερνάει κάθε φαντασία, θα σταθούμε δίπλα στους κατοίκους της Μάνδρας αφου η κρατική σαπίλα μόνο λόγια είναι αφου υπόσχεται πολλά και δεν κάνει τίποτα, φυσικά κανείς δεν παραιτήθηκε κανείς δεν πήρε την εύθυνη για τους άδικους θανάτους αλλά τι να λέμε αυτή είναι η δημοκρατία.

Καλούμε όλους τους συναγωνιστές να βοηθήσουν στο δύσκολο αυτό έργο. Χρειάζονται πραγματικά μεγάλη βοήθεια.

Κανένας Έλληνας μόνος του ...

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Αποκαθήλωση εμετικού πανό του ακόμα εμετικότερου ΚΕΕΡΦΑ (Θεσσαλονίκη) - Χαιρετισμό στους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Θα θέλαμε να χαιρετίσουμε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το θέαμα που πρόσφεραν στο κέντρο της Αθήνας. Αν και η σύγκρουση ενάντια στην πορεία των πακιστανών (ίσως;) έγινε απο παρεξήγηση βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι πακιστανοί επιτέθηκαν πρώτοι αφού οι πακιστανοί πέρασαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για εθνικιστές. Απλά να λάβουμε υπόψιν ποιός προκαλεί πρώτος ποιος έχει ελευθερία στην χώρα του και ποιός όχι, αφού και εθνικιστές να ήταν θα τους την έπεφταν στα καλά καθούμενα
Να μην ξεχνάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αφού είναι προσφυγική ομάδα οι πρόγονοι τους απο ποιούς έγιναν πρόσφυγες και ποιοί πέταγαν τους παππούδες τους στην θάλασσα, τα φυλετικά και θρησκευτικά αδέρφια με αυτών που συγκρούστηκαν....

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Αυτονομία στην Βόρεια Ήπειρο (Δράσεις αλληλεγγύης)Ο Ιερός Λόχος και η εν Δραγατσανίω μάχη / Κωνσταντίνου Ν. Ράδου

'Ο Υψηλάντης, διαβάς τον Προύθον τον Φεβρουαρίον του 1821, δεν είχε μετ' αυτού τας πρώτας ημέρας περισοτέρους των τρισχιλίων μαχητών, αλλά μέχρις ού εγκατασταθή εν Φωξαίη ο στρατός του ανήλθεν εις δώδεκα χιλιάδας. Οι σπουδασταί, κατά το πλείστον κατηχημένοι υπό των αποστόλων της Φιλικής Εταιρείας, έσπευσαν προς αυτόν εκ των πρώτων. Τίνος υπήρξεν η ιδέα να σχηματισθώσιν εις ίδιον τάγμα με το όνομα του Ιερού Λόχου; Πιθανώς του εμπίστου του αρχιστρατήγου, Λασσάνη, πιθανώς Ιακωβάκη Ρίζου του Νερουλού, μεγάλου Ποστελνίκου, ήτοι Πρωθυπουργού, τότε της Μολδαυίας, λαβόντος μέρος εις την οργάνωσιν του στρατεύματος. Άλλ' ακόμη πιθανώτερον, και φυσικώτατον άλλως όπως συμβαίνη εις τας τοιαύτας περιστάσεις, η ωραία ιδέα να ήλθεν εις πολλών ομού τον νουν, αν μη πάντων, να σχηματισθούν εις χωριστήν φάλαγγα υπό το όνομα του Ιερού Λόχου. όπως άλλοτε το άνθος της θηβαϊκής νεότητος, της οποίας το κλέος είχον αναγνώσει εις τα βιβλία.
Την οργάνωσιν και άσκησιν του επιλέκτου σώματος το αρχηγείον ενεπιστεύθη εις τον πρίγκιπα Κατακουζηνόν, ευγενή και Φαναριώτην, όστις ως και πολλοί άλλοι Έλληνες, υπηρέτει εν τω ρωσσικώ στρατώ. Ήτο συνταγματάρχης του ιππικού, των ελαφρών Ουσάρων, νεώτατος και δραστήριος. Εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος κατώρθωσεν όντως να το οργανώση και αρκούντως να το ασκήση. Κατ' αρχάς οι Ιερολοχίται ήσαν έφιπποι, είδος εφίππου πεζικού όπως οι Μπόερς, οίτινες τον ίππον μεταχειρίζονται μόνον προς μεταφοράν και όχι προς μάχην. Κατόπιν όμως τοίς αφήρεσαν τους ίππους και τους ήσκησαν εις τας πορείας, εις τα απέραντα μολδαυϊκά και βλαχικά πεδία. Ούτως ο Ιερός Λόχος ευρέθη να είναι το μόνον ευρωπαϊκής τακτικής πεζικόν του Υψηλάντου· διότι το επίλοιπον εμάχετο κατά τους αρματωλικούς τρόπους, η οχυρούμενον προχείρως εις τα γνωστά ταμπούρια, ανάλογα προς τα σημερινά ταχύσκαπτα ή προσβάλλον στιφηδόν, αλλά δυνάμενον και ευχερώς ν' αποχωρήση εις καταλληλότερα σημεία. Η ανάμιξις αυτή δύο τακτικών έφερε πάντοτε κατά την Επανάστασιν ολέθρια αποτελέσματα. Ότε οι άτακτοι ενέδιδον, το τακτικόν πεζικόν εγκαταλείπετο μόνον. Και έχομεν ούτω εις την Βλαχίαν το Δραγατσάνι με τους Ιερολοχίτας, και εδώ εις την Αττικήν το Χαϊδάρι με τα τάγματα του Φαβιέ και το Καματερόν με το τάγμα των Κεφαλλήνων του Βούρβαχη.

Εις τους Ιερολοχίτας δεν εδόθησαν λοιπόν καρυοφύλια, αλλά λογχοφόροι καραβίναι, με μπαγιονέτα, όπως την έλεγον οι ίδιοι, και τους ήσκησαν εις την πυκνήν τάξιν και την λογχομαχίαν. Δεν τους έδωκαν φουστανέλλαν και ντουλαμά, άλλ' ευρωπαϊκάς στολάς όπως τους βλέπετε εις τον περίφημον πίνακαν του Ες, του οποίου το πρωτότυπον βρίσκεται εις το Ιστορικόν μας Μουσείον, κλειστόν δυστυχώς εφέτος, διά λόγους παρασκευαζομένης μεταφοράς. Η στολή αυτή ανήκεν εις τον Ιερολοχίτην Ξενοκράτην, όστις αποθανών πλούσιος εγκατέλιπε την περιουσίαν του εις το Έθνος. Απεβίωσεν εν Βουκουρεστίω κατά τας ημέρας της βασιλείας του Καρόλου, εις όν είχε παρουσιασθή εν στολή Ιερολοχίτου, την αυτήν εκείνην ην έφερεν εν Δραγαστανίω, όπερ ευχαρίστησε πολύ τον στρατιωτικόν ηγεμόνα. Υπάρχει και η φωτογραφία του ωραίου γέροντος με την στολήν την οποίαν κατά πρώτην φορά περιεβλήθη εις ηλικίαν δεκαοκτώ και μόνον ετών. Έχει την φυσιογνωμίαν στρατιωτικωτάτην. Λόγω του χρώματος της στολής αυτής οι Ιερολοχίται εκαλούντο κοινώς Μαυροφόροι, αλλά οι λογιώτατοι της εποχής τους γράφουν πάντοτε Μελανείμονας. Το πρόσθιον της στολής, το στήθος, κοσμείται υπό πλεκτών σειρητίων, των μπραδενμπούργ λεγομένων, μελανών και αυτών, αί παλάσκαι φέρονται χιαστί, έχουσι δε και γυλιόν. Επί κεφαλής το κάλυμμα των Ουσάρων, υψηλόν άνευ γείσου, μετά κεφαλής νεκρού και δύο οστών χιαστί υπό τα οποία η επιγραφή διά χρυσών γραμμάτων 'Ελευθερία ή Θάνατος'. Η λοφιά ήτο λευκή. Την στολήν των Ιερολοχιτών έφερε και ο αρχιστράτηγος, εγκαταλείψας την ρωσσικήν αφού απεκηρύχθη υπό του Αυτοκράτορος. Του τάγματος προπορεύονται σαλπισταί, τυμπανισταί, αλλά και μουσική χαλκίνων οργάνων, ήτις συνηθέστατα παίζει το Θούριον των Φιλικών:

Φίλοι μου Συμπατριώται,
Δούλοι να'μεθα ως πότε,
Των αχρείων Μουσουλμάνων,
Της Ελλάδος των τυράννων...(*)
(*) Το εμβατήριον του οποίου περιεσώθη και η μουσική, είναι ποίημα του Κοραή και εγράφη τω 1800 διά την εν Αιγύπτω υπό του τον Βοναπάρτην ταξιαρχίαν των Ακροβολιστών της Ανατολής, περί ης εν τη μελέτη μου 'Οι Έλληνες του Ναπολέοντος'.
Περιέργως η σημαία των Ιερολοχιτών ήτο ακριβώς, κατά σχήμα και τα χρώματα, η τρίχρους σημαία των Γάλλων'.
Πηγή: 'Ράδος, Κωνσταντίνος Ν.,1862-1931, Ο Ιερός Λόχος και η εν Δραγατσανίω μάχη, Εν Aθήναις Πανεπιστημιακή Επιθεώρησις, 1919'.
Ολόκληρο το κείμενο διασώζεται ψηφιοποιημένο στον σύνδεσμο:


Το '
Άσμα Πολεμιστήριον' του Αδαμάντιου Κοραή που αποτέλεσε τον Θούριο των Φιλικών:

A.
Φίλοι μου συμπατριώται,
Δούλοι νά 'μεθα ώς πότε
Tων αχρείων Mουσουλμάνων,
Tης Eλλάδος των τυράννων;
Eκδικήσεως η ώρα
Έφθασεν, ω φίλοι, τώρα•
H κοινή ΠATPIΣ φωνάζει,
Mε τα δάκρυα μας κράζει:
'Tέκνα μου, Γραικοί γενναίοι,
Δράμετ' άνδρες τε και νέοι•
K' είπατε μεγαλοφώνως,
Eίπατε τ' όλοι συμφώνως,
Aσπαζόμεν' είς τον άλλον
M' ενθουσιασμόν μεγάλον:
Έως πότ' η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA'

B.
Mε μεγάλην αφροσύνην
Tων Γραικών και καταισχύνην,
Tούρκος, φευ! μας ετυράννει,
Kαι αλλού που δεν εφάνη
Tόση βία κ' αδικία,
Tόση καταδυναστεία
Tων αχρειεστάτων Tούρκων,
Tων αγρίων Mαμαλούκων,
Ήσαν όλα εις τας χείρας•
K' αν απέθνησκε της πείνας,
O Γραικός εσιωπούσε,
Nα λαλήση δεν τολμούσε.
Έως πότε Mουσουλμάνους
Yποφέρομεν τυράννους;
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Γ.
Πού νυν τέχνη; Πού 'πιστήμη;
Πού Γραικών η τόση φήμη;
Kατηργήθησαν, φευ! όλα•
K' αντ' αυτών πάσχομεν τώρα
Mουσουλμάνων τυραννίαν,
Aμαθίαν και πτωχείαν,
Bάσανα, μόχθους και πόνους,
Mάστιγας, σφαγάς και φόνους,
Kαι ξενιτευμόν ΠATPIΔOΣ,
Στερευμόν πάσης ελπίδος.
Όλ' αυτά συλλογισθήτε,
Tους προγόνους μιμηθήτε,
Ω Γραικοί ανδρειωμένοι,
K' είπατ' όλοι ενωμένοι:
'Έως πότ' η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!'

Δ.
Tων Γραικών το μέγα γένος,
Tο εξακουσμένον έθνος,
Eις Aνατολήν και Δύσιν,
Ως να μην ήν' εις την φύσιν,
Mήτ' ακούεται καθόλου
Eξ ενός ως άλλου πόλου.
Tαύτα κάμν' η τυραννία,
Mουσουλμάνων η αγρία.
Aλλά ήλθε τέλος πάντων,
Mεταξύ τόσων συμβάντων,
Eκδικήσεως η ώρα•
K' οι Γραικοί φωνάζουν τώρα,
Aλαλάζοντες με κρότον:
'Έλαμψε μετά τον σκότον,
Έλαμψεν η σωτηρία•
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!'

E.
Eις τυράννων την θυσίαν,
Άπαντες με προθυμίαν,
Έρχοντ' άλλος αλλαχόθεν
Tης Eλλάδος πανταχόθεν•
Ως εις εορτήν συντρέχουν,
Ως πανήγυριν την έχουν.
Kαι δεν στέργεται κανένας
Aπ' αυτούς, μικρός ή μέγας,
Eξοπίσω να 'πομείνη,
Eίναι, λέγει, καταισχύνη.
Tους υιούς των οι πατέρες
Eγκαρδιώνουν, κ' αι μητέρες•
'Eύγε! τέκνα μου' τους λέγουν,
K' εις τον πόλεμον τους στέλλουν•
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

ΣT.
Tα σπαθία των γυμνωμένα,
Προς τον ουρανόν στρεμμένα,
Σταυρωμένα τα κλονούσι,
Όσον να σπινθοβολούσι•
K' ασπαζόμεν' είς τον άλλον,
Όρκον κάμνουσι μεγάλον,
Tότε μόνον να τ' αφήσουν
Aφ' ού τους εχθρούς νικήσουν.
Nαι μα Πίστιν! μα ΠATPIΔA!
Mα την εις θεόν ελπίδα!
Tης Eλλάδος η πριν δόξα,
Mε των τέκνων της τα τόξα,
Θέλει πάλιν επιστρέψη,
Nέους Ήρωας να στέψη.
Έως πότ' η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Z.
Tρόπαια του Mαραθώνος
Δεν ηφάνισεν ο χρόνος,
Mήτε Σαλαμίνος έργα
Tων Eλλήνων (Θαύμα μέγα!).
Oι Γραικοί τ' ανιστορούνται,
Kαι καλά τα ενθυμούνται.
Πρόγονοί των είν' ο Mίνως,
Λυκούργος, Σόλων εκείνος,
Mιλτιάδης, Λεωνίδης,
Mετ' αυτών ο Aριστείδης,
Kαι Θεμιστοκλής ο μέγας•
Ως αυτοί άλλος κανένας.
Σιωπώ τοσούτους άλλους,
Άνδρας θαυμαστούς, μεγάλους.
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

H.
Tούτους οι Γραικοί μιμούνται,
Tούρκους πλέον δεν φοβούνται.
Tην ζωήν καταφρονούσι,
Tους τυράννους δεν ψηφούσι,
Παρά να υποταχθώσι,
Προτιμούν να φονευθώσι.
Eις Γραικούς κόποι και πόνοι
Eίν' ουδέν• Mόνοι και μόνοι
Tους εχθρούς να πολεμήσουν
Δύνανται, και να νικήσουν.
Aλλά τί δεν θέλουν κάμει,
Όταν μετ' αυτών οι Γάλλοι,
Eνωθώσιν εις έν σώμα;
Δεν φοβούνται πλέον πτώμα.
Έως πότ' η τυραννία;
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

Θ.
Θαυμαστοί Γενναίοι Γάλλοι,
Kατ' εσάς δεν είναι άλλοι,
Πλην Γραικών, ανδρειωμένοι,
K' εις τους κόπους γυμνασμένοι.
Φίλους της ελευθερίας,
Tων Γραικών της σωτηρίας,
Όταν έχωμεν τους Γάλλους,
Tίς η χρεία από άλλους;
Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι,
Mε φιλίαν ενωμένοι,
Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι,
Aλλ' έν έθνος Γραικογάλλοι,
Kράζοντες, 'Aφανισθήτω,
K' εκ της γης εξαλειφθήτω
H κατάρατος δουλεία!
ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!'

Πηγή: 'Άσμα πολεμιστήριον των εν Αιγύπτω περί ελευθερίας μαχομένων γραικών, Εκδόσεις Φωτοανατύπωση Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. 1983, Σσ.1-11, Πρώτη Έκδοση Έργου:1800'.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Αλληλεγγύη στην Βόρεια Ήπειρο / Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές

Εικαστική παρέμβαση - επίθεση στην αντιφασιστική πρεζοφωλιά (Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Σχολείο)
Αυτή την φορά επιλέξαμε να έρθουμε μέρα να υπογράψουμε στην αντιφασιστική πρεζοφωλιά σας, αφού σας έχουμε φωτογραφίες πως ξεφορτώνετε ένα ολόκληρο φορτηγάκι με μπύρες είπαμε να έρθουμε να σας κάνουμε μια ''επίσκεψη'' ώστε να μην έχετε παράπονο ότι ερχόμαστε μόνο νύχτα και αυτό είναι μόνο η αρχή ...

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Μαχητικός πυρήνας Mακεδονίας: Εικαστική παρέμβαση αλληλεγγύης στο Αλβανικό προξενείο

Συναγωνιστες έκαναν εικαστική παρέμβαση στο κτίριο που είναι το Αλβανικό προξενείο στην Θεσσαλονίκη, με αυτον τον τρόπο στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στην Χειμάρρα και στον Βορειοηπειρώτικο Ελληνισμό που το ληστρικό Αλβανικό κράτος παίρνει με το έτσι θέλω τις περιουσίες τους, θα έρθουν και άλλες δράσεις. Το Ελληνικό κράτος σε ρόλο θεατή αφηνεί τα αδέρφια μας να τα τσακίζουν οι αλβανοί κρατικοί κατσαπλιάδες.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΖΗΤΩ Η ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Ανάρτηση πανό και εικαστική παρέμβαση/επίθεση στην αντιφασιστική πρεζοφωλιά Sabot
Ήρθαμε μέρα, ήρθαμε νύχτα οι αντιφασίστες του Sabot πουθενά, κάναμε εικαστική παρέμβαση με δυο διαφορετικά σπρέι, δυο διαφορετικές μέρες. Σηκώσαμε πανό στην πρεζοφωλιά τους που λεει: Εδώ μόνο εθνικισμός και πάλι οι αντιφασίστες πουθενά. Σας παρακαλούμε να είστε συχνότερα στον βρωμοτεκέ σας μπας και σας πετύχουμε γιατί εμείς δεν πάμε σε άσχετους όπως εσείς σήμερα (30/10/2017) και τα εμετικά αδέρφια σας στην Αθήνα (22/10/2017) να βαράμε καλόγερους, Εύελπις και ζευγαράκια.

Οι δράσεις αυτές είναι αφιερωμένες στον άτυχο ποδηλάτη που του επιτέθηκαν τα αντιφασιστικά πιθήκια στην Καμάρα, ένας ποδηλάτης που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο απλά έτυχε να περνά, πέρα την αποστροφή μας για τους ξυλοδαρμούς αθώων θα έπρεπε να ευχαριστούμε τους αντιφασιστικούς κοπρίτες μας φέρνουν περισσότερο κόσμο κοντά μας..

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Βίντεο της οργάνωσης για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα (22/10/2017)
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης για τα γεγονότα του Συντάγματος με φωτογραφίες, οι πολιτικοί πινόκιο (ειδικά του Διστόμου) μας είπαν ότι μας επιτέθηκαν, μέγα ψεύδος, αν δεν είχαν το κράτος και την αστυνομία στο πλευρό τους θα τους μάζευαν με το κουταλάκι ...

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Επίσκεψη και εικαστική παρέμβαση στην κατάληψη 111 στην Θεσσαλονίκη


Η επόμενη θα καίει

Πριν λίγο συναγωνιστές στην Θεσσαλονίκη τρύπωσαν στην κατάληψη 111 που είχε Live Punk (23/10/2017 - 21:00 ) σαν κύριοι πήγαν στην είσοδο της πρεζοφωλιάς και πηραν το υλικό τους πραγματοποίησαν εικαστική παρέμβαση με κοινωνικό μήνυμα ....Έρχονται καλύτερα μπάσταρδοι

Κατέβασμα Αντιφασιστικου πανό / δεν θα αφήσουμε ούτε ανάμνησή σας


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Θέλουμε εθνικιστές μαθητές και ρεζιλεμένους αντιφάδες

ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ


Σε ό,τι αφορά την κοσμογονική σύγκρουση που τεκταίνεται στους 'εσχάτους χρόνους' που ζούμε, αυτή φαίνεται πώς μετατοπίζεται διαρκώς χρονικώς, χωρικώς και διαστατικώς στην παρασκηνιακή διαμάχη μεταξύ δύο ιερατείων, όπως διάφοροι νεόκοποι τηλεμπακάληδες που μετέτρεψαν, προφανώς δρώντες διαβολικώς προς το 'κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν', σε χυλόσουπα τον νου των ομοεθνών τους, κατά πώς αυτοί διατείνονται. Οι τραχανάδες που παίζουν κρυφτούλι στην αυλή της-από τα γεννοφάσκια της σιωνιστική-Νέα Δημοκρατία (των θιασωτών του εγκληματία κομμουνιστή Μάο), οι κατά τον κ.Τσίπρα 'σαλταδόροι' εστόχευσαν στους αφελείς που διψούν για απαντήσεις. Αυτοί, όπως ήταν το σκοπούμενο, πάτησαν την μπανανοφλούδα και όλο και κάποιο νοητικό καταγματάκι απεκόμισαν. Αυτά παθαίνουν όσοι αποδομούνται μόνοι τους εξοβελίζοντας την κριτική σκέψη και εναποθέτοντας την αυτενέργεια στο εκάστοτε επέκεινα. Έχουμε διαβάσει ατελείωτες αναλύσεις, κείμενα, τσιτάτα, ολόκληρους τόμους σχετικά με τους Σιωνιστές-Ταλμουδιστές και όλα αυτά τα μισανθρωπικά σιχάματα που υπάρχουν κατά τον ίδιον τρόπο (;) που υπάρχουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που κατηγοριοποιούμαστε στην γενίκευση του 'μη-'. Για να μην το κουράζουμε με σάλια καθώς θα έρχεται το 'υποβρύχιο', ο καθένας διαβάζει και κρίνει. Ούτε πεφωτισμένοι είμαστε, ούτε ευαγγέλιο πίστης μοιράζουμε στους πιστούς αναγνώστες. Τα καλύτερα πολιτικά γούστα παράγονται με πολιτική ψύχωση που σπάει το φράγμα της κοινής λογικής που μετέρχεται όλα τα μέσα για να επιτευχθεί ο σκοπός. Διαφορετικά μιλάμε για πολιτικά καλαπόδια. Στο ενοχοποιητικό μότο 'εναντίον της βίας απ' όπου και εάν αυτή προέρχεται', αντιτάσσουμε το δικό μας εξιλεωτικό μότο 'εναντίον της ειρηνικής ιδεοληψίας όποιον αυτοματισμό και εάν αυτή εξυπηρετεί'. Και εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να θέσουμε ως απαράβατη αρχή για να ξεχωρίσουμε την 'ήρα από το στάρι', να αναγνωριστούμε πολιτικά, καθώς οι ψυχές μοιάζουν με φευγαλέες σκιές στα άδυτα του Άδη, αυτό είναι ένα ερώτημα: Για ποιόν σκοπό είναι διατεθειμένος να ζήσει και να πεθάνει κανείς; H απάντηση σε ένα τέτοιο πολύ κρίσιμο ερώτημα αποτελεί τον οδοδείκτη της πολιτικής δράσεως για τον καθένα. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει η πρόθεση να ζήσει και να πεθάνει κανείς υπηρετώντας ιδέες με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο. Κατά την αρχαιοελληνική κοσμοθέαση, αυτές οι δύο προκεχωρημένες εννοιολογικές πύλες απετέλουν ισοδύναμο της αθανασίας της ψυχής.
 


Στο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Χ.Δ.Βασιλόπουλου 'Η ΕβραιοΜασωνία Ξεσκεπάζεται' (1975) των εκδόσεων 'Ορθόδοξος Τύπος', διαβάζουμε τα εξής σημαντικά και διαφωτιστικά: 'Ο πρώτος άνθρωπος εις τον κόσμο που έσχισε το πυκνόν πέπλο του μυστηρίου το οποίον εκάλυπτε το Ταλμούδ, ήτο ο Αιδεσ. Ι.Β. Προναϊτης (Ρώσσος Ελληνικής καταγωγής) Μέγας Διδάκτωρ της Θεολογίας και της Αρχαίας Εβραϊκής γλώσσης εις την Αυτοκρατορικήν Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν της Πετρουπόλεως της Τσαρικής Ρωσσίας. Αφιερώσας την ζωήν του εις τον σκοπόν αυτόν, ο Ι.Β. Προναϊτης εμελέτησεν τα 63 βιβλία που αποτελούν το Ταλμούδ (τα εν λόγω βιβλία εγράφησαν από 200 π.χ. μέχρις 500 μ.Χ. εις εβραϊκήν και άλλας γλώσσας) και τελικώς εξέδωσεν στα λατινικά το 1893 το συγκλονιστικό βιβλίο 'Το Ταλμούδ χωρίς μάσκα-Αι μυστικαί Διδασκαλίαι των Ραββίνων περί των Χριστιανών'. Το βιβλίον αυτό απέδειξεν, ότι ουδείς άνθρωπος είχεν καταστή τόσος βαθύς γνώστης των μυστικών του Ταλμούδ, όσον ο Ι.Β.Προναϊτης. Κατ' αυτόν τον τρόπον ο Χριστιανικός κόσμος της εποχής εκείνης μετ' εκπλήξεως επληροφορήθη περί των περιεχομένων του Ταλμούδ τα οποία δύνανται να συνοψισθούν ως: Διδασκαλία διαφθοράς, ανηθικότητος και μίσους' (Σελ.80-81).
 

Φυσικά αξίζει να επισημανθεί ότι το ανωτέρω έργο 'Το Ξεσκέπασμα του Ταλμούδ' αξίζει όσο ελάχιστα έργα να το προμηθευτείτε, εάν και εφόσον σταθείτε τυχεροί να το βρείτε σε έντυπη μορφή, μιας και τέτοια βιβλία υφίστανται απηνείς διωγμούς, όπως το 'Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών' για το οποίο διεξάγεται ένας πόλεμος από τους Σιωνιστές προκειμένου να εξαφανιστεί από οπουδήποτε πωλείται ή αναπαράγεται με όποιους τρόπους. Διαδώστε τη γνώση με κάθε μέσο. Μολονότι φαντάζει μία 'ταπεινή' για κάποιους πράξη, η οποία πνίγεται σε έναν επικοινωνιακό κυκεώνα της καθημερινότητας, η διάδοση μιας αλήθειας, μπορεί να επιφέρει δυσανάλογα αποτελέσματα σε σχέση με τις όποιες 'προγνώσεις'.
 

Σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο βρίσκεται εδώ: http://holywar.org/PranaitisGREEK.pdf

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Απόσυρση του νομοσχεδίου περί αλλαγής φύλου / Κυριακή, 22 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ. / Πλ.Συντάγματος
Η κυβέρνηση της χώρας που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία και τα προβλήματα της, έφερε ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο περί αλλαγής φύλου ακόμα και σε ανήλικα παιδιά, ανοίγοντας τον δρόμο σε κάθε λογής παιδόφιλο να δικαιολογεί τις πράξεις του.

Το τερατούργημα αυτό πέρασε από κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

Αν θεωρείς ότι αυτός ο νόμος δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες και τις αρχές σου, αν δεν θέλεις να στερήσεις την αθωότητα από τα παιδιά σου, μετατρέποντας τα σε εργαλεία πολιτικού ακτιβισμού και αν πιστεύεις ότι δεν τους αξίζει αυτό το μέλλον σε καλούμε στο Σύνταγμα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου να ενώσουμε τις φωνές μας.

Υγ. Δεν είμαστε οι διοργανωτές αλλά οι μαχητές της οργάνωσης θα κατέβουν αυτόνομα (χωρίς λάβαρα μαζί με τον κόσμο).

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Στην Αθήνα μόνο ο Ριζοσπαστικός Εθνικισμός


Η δημοκρατία είναι μια απάτη


Πουτάνας γιοι αναρχικοί

Ξύλο στους αντίφαΑπόσπασμα συναγωνιστών της οργάνωσης απο ομιλία τους που θα βγεί σε βίντεο σε λίγες μέρες:

Με όχημα τον ριζοσπαστικό εθνικισμό περάσαμε στην αντίπερα, για πολλούς, όχθη της επιθέσεως. Η επιθετική στάση των εθνικιστών αποτελεί την μοναδική οδός. Όσο αντίξοες και εάν ήταν οι συνθήκες στις οποίες κληθήκαμε να δράσουμε απόταν ξεκινήσαμε, αισθανόμαστε υπερήφανοι, διότι καταφέραμε να αναγεννηθούμε όπως ο Φοίνικας που συμβολίζει την ίδια την πατρίδα μας. Όταν αναγεννηθούμε εμείς οι ίδιοι θα έχει ελπίδες να αναγεννηθεί η πατρίδα μας. Σε αυτή την πορεία είχαμε απώλειες, όπως κάθε μαχόμενη πολιτική οργάνωση.

Όμως, για την ιδέα πρέπει να δώσουμε το αίμα μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αποτελούμε την άγρυπνη φρουρά του εθνικιστικού κινήματος στην πατρίδα μας. Η φρουρά μπορεί να πέσει, αλλά δεν θα παραδοθεί ποτέ. Σκληροπυρηνικός αγώνας πάντα και παντού!