Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

COMBAT 18 HELLAS VS ANARCHISTS AND ANTIFA / ENG TRANSLATION