Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ


Το γεγονός που αι ανώτεραι φυλαί δίδουν εις τας κατωτέρας και μεσαίας την ευκαιρία και την δυνατότητα να χαίρωνται τα προϊόντα του πολιτισμού και της τεχνικής εξελίξεως που πραγματοποιούν, ονομάζεται Φυλετικός Ανθρωπισμός.

Είναι δε αυτός ο ανθρωπισμός ο μόνος ειλικρινής, διότι τοποθετεί το θέμα εις αληθή και λογικήν βάσιν, κατά την οποίαν όσοι μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμόν αφήνονται ελεύθεροι να τον δημιουργήσουν και εν συνεχεία οι δημιουργοί επιτρέπουν την μεταβίβασίν του, εις όσους δύνανται να τον αφομοιώσουν. Είναι δε ο φυλετικός ανθρωπισμός και ο μόνος αξιοπρεπής ανθρωπισμός, διότι ό,τι προσφέρεται από τας ανωτέρας φυλάς προς τας άλλας, προσφέρεται όχι από υποκριτικά αισθήματα ελεημοσύνης και ψευδοφιλανθρωπίας, αλλά από την υπεύθυνον ηθικήν συναίσθησιν, ότι πρέπει να ωφεληθούν και εκείνοι, οι οποίοι εξ αιτίας ψυχοφυσικής μειονεκτικότητος αδυνατούν να προοδεύσουν.

Αυτό πράγματι είναι ανθρωπισμός. Αντιθέτως, το να καταστρέψωμεν τας ανωτέρας φυλάς, δια της αναμείξεώς των με τας κατωτέρας, δεν είναι ανθρωπισμός, αλλά απανθρωπισμός, διότι εν τελευταία αναλύσει βλάπτεται ο άνθρωπος, είτε ανήκει εις την ανωτέραν, είτε ανήκει εις την κατωτέραν φυλήν.

Κωνσταντίνος Πλεύρης / 'Η Κοσμοθεωρία του Εθνικισμού' / Σελίδες 30-31.