Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Η Κεντρική Μακεδονία είναι Εθνικιστική Στηρίζουμε τους C18 hellas ....

Στηρίζουμε τους C18 hellas ....