Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ιδρυταί του Ε.Α.Μ. / Νίκος ΖαχαριάδηςΚαθ' όλον το διάστημα της ΕΑΜοκρατίας ο αρχηγός αυτός του Κ.Κ.Ε. εκρατείτο εις τας φυλακάς Βιέννης. Επειδή όμως αυτός, πριν συλληφθή και φυλακισθή από τον Μεταξάν, εγαλούχησε όλους τους παραστρατημένους Έλληνας εις τον Κομμουνισμόν, και επειδή εδώ το Κ.Κ.Ε. τον θεωρεί Πατριάρχην του, είναι δίκαιον να τον θεωρήσωμεν ιδρυτήν, διότι αναμφισβητήτως έδιδεν οδηγίας από τας φυλακάς.Ο Ζαχαριάδης, ο Κούτβης, ή Γεωργιάδης, ή Κόλλιας, ή Ξάνθης, ή Παπαδόπουλος, η Δημητριάδης, η Βασιλειάδης, η Κόντος, η Ζάδης Νικόλαος του Παναγιώτου εγεννήθη εις ένα μικρό χωριό του Πόντου πλησίον της Σοβιετικής Ρωσσίας. Εις ηλικίαν 17 ετών, αλητεύων έφθασεν εις Ρωσσίαν, όπου τον εμάζεψεν η Αστυνομία, τον ανέλαβεν η Γ' Διεθνής και τον εσπούδασεν εις το Πανεπιστήμιον της Προπαγάνδας εις την πόλη Κούτβ. Μετά την αποφοίτησίν του ήλθεν εις τας Αθήνας φέρων το δηλητήριον του κομμουνισμού.


Κατέσφαξε το σύντροφόν του Παπαδάτον, διότι εδυσφήμησεν ούτος το σύστημα του προλεταριάτου, και κατεδικάσθη εις 9 ετών ειρκτήν. Εδραπέτευσεν από τας φυλακάς τραυματίσας δύο χωροφύλακας, και κατεδικάσθη ερήμην επί εσχάτη προδοσία.


Συνειργάσθη κατόπιν με την 'Εσωτερικήν Μακεδονικήν Επαναστατικήν Οργάνωσιν' (ΕΜΕΟ) και με Βουλγάρους κομιτατζήδες δια να αποσπάση την Μακεδονίαν και Θράκην από τας αγκάλας της Μητρός Ελλάδος και να δημιουργήση ανεξάρτητον Μακεδονικόν Κράτος, ή αν δεν κατορθώση τούτο, να προσαρτήση την Μακεδονίαν και Θράκην εις το Βουλγαρικόν Κράτος.


Αυτός είναι ο Ζαχαριάδης. Άπατρις, θολός εγκέφαλος, χωρίς συνείδησιν εθνικήν. Αι ανωτέρω σημειώσεις εδημοσιεύθησαν εις την εφημερίδα των Χανίων 'Ελληνική Φωνή'.


Πηγή: 'Η Μαύρη Βίβλος των Εγκλημάτων του ΕΑΜ, Τρύφωνος Παπαθανασίου', εκδ. Ελεύθερη Σκέψις.

Το βιβλίο βρίσκεται εδώ:

http://www.scribd.com/doc/96308391/Η-ΜΑΥΡΗ-ΒΙΒΛΟΣ-ΤΩΝ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ-ΤΟΥ-ΕΑΜ-ΤΡΥΦΩΝΟΣ-Χ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ#scribd