Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ε/Σ Οργάνωση Κύπρου ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ: 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955: ΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!


1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955: ΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Η στρατολόγηση των μελών της ΕΟΚΑ γινόταν με σχολαστική προσοχή. Επιλέγονταν άτομα που αποδεδειγμένα είχαν εκφράσει με έργα την αφοσίωσή τους στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, επ' ωφελεία του αγώνος. Της επιλογής επακολουθούσε διακρίβωση της ζέσεως του εθνικού φρονήματος, και των μαχητικών προσόντων, του βαθμού εχεμύθειας του υποψηφίου και εν συνεχεία αρχινούσε η μύησις. Όταν συμπληρωνόταν η σχετική δοκιμασία και δημιουργείτο η ακλόνητος πεποίθηση περί της καταλληλότητος του υποψήφιου μέλους αποφασιζόταν η ένταξή του στην οργάνωση ή σε κάποιον πυρήνα δράσης της, οπότε και έδιδε τον κατωτέρω οπλιτικό όρκο πίστης.

Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:

1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις διά την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωή μου.

2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.

3. Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνον τούτου.

4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ διά να ομολογήσω.

5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους δι’ ούς έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.

6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτελείας ή κομματικού συμφέροντος.

7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης τιμωρίας.
Υπογραφή μυουμένου.

Σημ.: Εφιστάτο ιδιαιτέρως η προσοχή του μυουμένου επί των κάτωθι:

Ο μη τηρών τα ανωτέρω ή ο διαδίδων μυστικά της Οργανώσεως ή ο μη υπακούων εις τας διαταγάς θα εκτελήται.

Πας αισθανόμενος ότι είναι δειλός, δεν πρέπει να ορκίζεται και να γίνεται μέλος.